poniedziałek, 26 lipca 2021 Imieniny: Anna, Mirosława

Budżet Obywatelski – czas do 8 lipca!

Od 13 czerwca do 8 lipca 2016 r. mieszkańcy gminy Skawina mogą składać propozycje realizacji zadań w ramach „budżetu obywatelskiego” na 2017 r. Projekty te mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i potrzeb kultury i wielu, wielu innych – każdy pomysł jest dobry!

PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE OBYWATELSKIM

 • mechanizm budżetu obywatelskiego daje mieszkańcom gminy Skawina możliwość współdecydowania o wykorzystaniu kwoty 600 000,00 zł na cele lokalnej społeczności;
 • jego podstawowym założeniem jest zachęcenie wszystkich osób powyżej 16. roku życia do złożenia projektu z kreatywnym pomysłem na rozwój lokalnej społeczności – tak by wspólnie zdecydować na co można wydać środki z budżetu gminy Skawina;
 • maksymalny koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Jak złożyć projekt:

 • zapoznaj się z Regulaminem, pobierz niezbędne druki;
 • wszystkie projekty należy składać w terminie od 13 czerwca – 8 lipca 2016 r. wraz z obowiązkowymi załącznikami;
 • projekty można składać za pośrednictwem poczty lub w siedzibie BOM;
 • projekt może dotyczyć zarówno inwestycji, jak i przeznaczenia na potrzeby edukacji, kultury itp.;
 • każdy projekt musi być zrealizowany na terenie gminnym. W przypadku gdy gmina nie jest właścicielem terenu wymagana jest zgoda właściciela bądź zarządcy nieruchomości;
 • do składanego wniosku Projektodawca dołącza listę z co najmniej 50 podpisami osób popierających projekt;
 • projekt może składać każdy mieszkaniec gminy Skawina, który ukończył 16 lat. W przypadku małoletnich mieszkańców należy wypełnić wniosek nr 8.

Wszystkie projekty należy złożyć w formie papierowej:

 • osobiście, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14 – w kopercie z dopiskiem „BUDŻET OBYWATELSKI” w godzinach pracy Urzędu,

lub

 • pocztą, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina – w kopercie z dopiskiem „BUDŻET OBYWATELSKI”.

Zgłoszone projekty:

 • zgłoszone projekty zostaną poddane weryfikacji formalnej. W przypadku braków występujących w formularzu, właściwy merytorycznie pracownik Urzędu w ciągu 3 dni roboczych kontaktuje się z projektodawcą w celu uzupełnienia dokumentów;
 • najpóźniej 15 lipca 2016 r. Burmistrz przekaże do publicznej wiadomości listę projektów poddanych weryfikacji wydziałom merytorycznym w Urzędzie;
 • najpóźniej 9 września 2016 r. zostanie podana do wiadomości publicznej lista projektów pozytywnie zweryfikowanych oraz odrzuconych – wraz z uzasadnieniem. Od tego dnia projektodawca może zacząć promować każdy pozytywnie zweryfikowany projekt, zaś autorzy odrzuconych projektów mogą wnieść odwołanie – w ciągu 5 dni roboczych;
 • projektodawca do 12 sierpnia 2016 r. ma prawo wycofania projektu.

Głosowanie:

 • głosowanie nad poprawnie zweryfikowanymi projektami odbędzie się w dniach 24-30 października 2016 r.; wcześniej odbędzie się debata z prezentacją wniosków, które będą możliwe do realizacji

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

Źródło: UMiG