sobota, 22 stycznia 2022 Imieniny: Anastazy, Wincenty

Co z planami ws. dworca?

Otrzymaliśmy informację od Czytelnika zaniepokojonego faktem kiepskiego stanu skawińskiego dworca kolejowego i braku działań inwestycyjnych w jego okolicach. „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Krzemionki już na półmetku. W przyszłym roku uruchomiona zostanie SKA – szybka kolej aglomeracyjna. Niestety, w Skawinie nic się nie dzieje.” – brzmi część wypowiedzi Czytelnika.

Urząd Miasta i Gminy w odpowiedzi informuje, że uruchomienie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej jest determinantą działań prowadzonych przez Gminę Skawina, dotyczących integracji transportu zbiorowego z transportem indywidualnym.

Gmina Skawina już w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) planowała pozyskać środki na dofinansowanie parkingu typu P&R w Skawinie, jednakże opóźnienia w budowie infrastruktury SKA (łącznica Kraków-Zabłocie), spowodowały wstrzymanie realizacji tego projektu – czytamy w odpowiedzi UMiG. – W ostatnich dwóch latach przeprowadzono szereg badań społecznych dotyczących mobilności mieszkańców gminy i ich potrzeb transportowych. Wyłoniono wówczas kluczowe elementy, niezbędne do holistycznego podejścia do poprawy jakości działań komunikacyjnych w gminie. W efekcie powstał „Plan Mobilności dla Gminy Skawina”. W efekcie w 2016 r. Gmina Skawina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów związanych z rozwojem infrastruktury transportowej oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach naborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy wniosek dotyczy integracji transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w gminie Skawina w relacji z KrOF. Projekt zakłada m.in. budowę Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego (budowa miejsc postojowych, budowa jezdni manewrowej, budowa pętli autobusowej, budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie dworca, budowa wiaty rowerowej wraz z panelami fotowoltaicznymi oraz budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej), stworzenie ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych na terenie Skawiny i Radziszowa, rozbudowę ulicy Kolejowej (rozbudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Niepodległości wraz ze zjazdami, chodnikami, stanowiskami postojowymi, zatokami autobusowymi, przepustami oraz przebudową i budową kolidującego uzbrojenia technicznego), jak również budowę dojścia do kładki od strony ulicy Torowej (budowa chodnika na odcinku od istniejącej kładki dla pieszych nad torami PKP do ul. Torowej w Skawinie).

Drugi projekt, czyli dworzec „Biblioteka Skawina” ma na celu przywrócenie budynkowi dworca walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne. Obiekt nadal ma pełnić funkcje dworca kolejowego związane z bezpośrednią obsługą podróżnych korzystających zarówno z rozwijającej się kolei aglomeracyjnej, jak też dla pasażerów innych, dalekobieżnych linii kolejowych. Podstawowa funkcja dworca czyli obsługa pasażerów, informacja kolejowa, handlowa i turystyczna dla przyjeżdżających, według planu, zostanie wzbogacona o elementy społeczne i kulturotwórcze.

Obydwa projekty pozytywnie przeszły ocenę formalną i aktualnie znajdują się na etapie oceny finansowej. W najbliższych miesiącach rozstrzygnie się czy otrzymają one dofinasowanie. W przypadku uzyskania dofinasowania w 2017 r. prowadzone będą działania związane z wyborem wykonawców i rozpoczęciem procesów inwestycyjnych. Planowany termin zakończenia realizacji ww. projektów to 2019 r. – czytamy w odpowiedzi UMiG. – Po zakończeniu realizacji ww. działań inwestycyjnych wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z usług m.in. Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej poprzez zintegrowany system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, do którego Gmina Skawina przystąpi. Małopolska Karta Aglomeracyjna to nowoczesne rozwiązanie integrujące usługi związane z publicznym transportem zbiorowym – w jeden spójny i przyjazny system. W ramach MKA zapewnia się obsługę podróżnych w pociągach poruszających się na trasach SKA oraz środkach komunikacji publicznej w Krakowie, tj. Krakowskiej Karty Miejskiej (KKM). Ponadto, użytkownicy systemu będą mogli skorzystać z parkingów typu Park&Ride oraz Bike&Ride. Nośnikiem fizycznym w systemie MKA jest aplikacja mobilna oraz karta posiadająca własną infrastrukturę w postaci automatów MKA, które będą zlokalizowane w pobliżu skawińskiego dworca.