sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Jest wniosek o uchylenie deklaracji

Jak informuje krknews.pl, Łukasz Krupa, skawiński radny powiatu krakowskiego oraz Tomasz Daros, radny miasta Krakowa (obaj PO) zaapelowali do rzecznika praw obywatelskich o zaskarżenie do WSA małopolskiej deklaracji anty LGBT.

Deklarację uchwalono dwa lata temu. Sejmik wciąż nie doprowadził do jej uchylenia. Lokalni politycy PO obawiają się m.in. o stratę miliardów z unijnych dotacji.

Do tej pory radni PiS sprzeciwiali się uchyleniu dokumentu. Wnioskowała o to opozycja.

Radni PO podkreślają, że wniosek zaskarżający może złożyć rzecznik praw obywatelskich. Dlatego też postanowili wystosować do niego pismo. Jak podkreśla Krupa, deklaracja nie jest co prawda uchwałą, jednak nie ma przeszkód, aby zaskarżyć ją do sądu.

Treść pisma wystosowanego przez Łukasza Krupę:

„Działając imieniem mojego Mandanta, pełnomocnictwo załączam, wnoszę na zasadzie art. 8 § 1 p.p.s.a. o wystąpienie do WSA w Krakowie ze skargą na deklarację Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. nr 1 w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.

Z uwagi na powszechnie znane ryzyko wstrzymania unijnych funduszy niezbędnych dla prawidłowego rozwoju województwa, mając na względzie dobro wszystkich mieszkańców Województwa Małopolskiego mój Mandant wnosi o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej.

UZASADNIENIE

Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 29 kwietnia 2019 r. przyjął deklarację nr 1 w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych o treści:

Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny. Podejmowane w ostatnim okresie działania przez niektórych przedstawicieli samorządowej, jak i krajowej sceny politycznej ukierunkowane są na wywoływanie fundamentalnych zmian w życiu społecznym. Działania te zorientowane są na anihilację wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Małopolski. Jako Radni Województwa Małopolskiego deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia.

Deklarujemy, że Sejmik Województwa Małopolskiego w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności.

Otrzymują: Prezydent RP Prezes Rady Ministrów RP Minister Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie Gminy i Powiaty Województwa Małopolskiego Mieszkańcy Województwa Małopolskiego” (powyższa treść została opublikowana na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1594074,deklaracja-nr-119-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-29-kwietnia-2019-r-w-sprawie-sprzeciwu-wo.html).

Powyższa deklaracja rodzi liczne zastrzeżenia m.in. natury konstytucyjnej, na co wskazywał już Rzecznik Praw Obywatelskich (por. pismo RPO do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r. sygn. akt XI.505.10.2020.FR).

[dopuszczalność skargi do WSA]

W zgodzie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej: p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

Z kolei w zgodzie z art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej.

Analiza aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, w tym przede wszystkim Naczelnego Sądu Administracyjnego prowadzi do konstatacji, iż przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej może być nie tylko uchwała, ale również w innej formie wyrażone stanowisko organu kolegialnego, wchodzącego w skład administracji publicznej.

Jak to wskazał w analogicznej sprawie NSA wskazał, iż „Sąd I instancji dokonując błędnej wykładni pojęcia aktów podejmowanych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wadliwie zastosował art. 3 § 1 i § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a. przyjmując, że „stanowisko Rady Gminy S. zajęte na sesji w dniu [..] maja 2019 roku w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender”, odwołujące się do interesu wspólnoty samorządowej przez organ stanowiący tej wspólnoty, deklarujące kryteria realizacji zadań publicznych gminy i apelujące o uwzględnianie stanowiska rady do „wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, a zwłaszcza do gminnych placówek oświatowych” z podkreśleniem działania w imieniu wszystkich mieszkańców, nie podlega kontroli sądowoadministracyjnej jako nie będące aktem podjętym w sprawach z zakresu administracji publicznej. Tym samym zarzut naruszenia powyższych przepisów w omawianym zakresie okazał się skuteczny, co uzasadniało uchylenie zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. Ponownie badając dopuszczalność skargi, Sąd I instancji przyjmie, że zaskarżone „stanowisko Rady Gminy S. zajęte na sesji w dniu [..] maja 2019 roku w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT i gender” stanowi akt podjęty w sprawie z zakresu administracji publicznej…” (postanowienie z dnia 25 września 2020 r. I OSK 1256/20, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Podzielić należy również pogląd, iż: „należy (…) stwierdzić, że <<akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej>> w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a. obejmują wszelkie akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków z wyłączeniem tych, które podlegają kognicji innych sądów niż sądy administracyjne, w tym zwłaszcza sądy powszechne (…)” (postanowienie NSA z dnia 02 lipca 2021 r. III OSK 3353/21, CBOSA).

Jak to wskazał trafnie Rzecznik Praw Obywatelskich: „potwierdzeniem publicznego charakteru spraw, których dotyczą zaskarżone uchwały, są także działania instytucji Unii Europejskiej. Komisja Europejska, wezwana przez Parlament Europejski, podjęła konkretne środki w celu weryfikacji, czy fundusze UE są wydatkowane zgodnie z horyzontalną zasadą niedyskryminacji w polskich samorządach, które przyjęły uchwały dyskryminujące osoby LGBT (kilka dni temu ogłoszono, że sześć polskich miast, które podjęły te uchwały, nie dostanie wsparcia w ramach unijnego partnerstwa)” (https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-zaskarzyl-decyzje-wsa-o-odrzuceniu-skarg-na-uchwaly-anty-lgbt).

Nadto w ocenie Wnioskodawcy w świetle przytoczonych argumentów całkowicie bez znaczenia jest fakt, że stanowisko Sejmiku Województwa Małopolskiego nazwano „deklaracją”, a nie uchwałą. Nie może bowiem budzić wątpliwości, iż o dopuszczalności skargi do WSA jest warunkowana merytoryczną treścią działania organu administracji publicznej, a nie nazwą aktu, którą to nazwę nadał swej czynności sam organ.

[wniosek o potraktowanie sprawy jako pilnej]

Obecnie nie budzi wątpliwości, iż podjęta deklaracja może mieć szkodliwy skutek dla wszystkich mieszkańców Województwa Małopolskiego, będąc bezpośrednią przyczyną wstrzymania przez Unię Europejską wypłaty funduszy, które miały zostać przyznane Małopolsce. Powyższe spowoduje degradację regionu, utratę miejsc pracy przez wiele przypadkowych osób i utratę szans na inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

W świetle powyższego podjęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich możliwie szybko wnioskowanych działań jawi się jako konieczne i uzasadnione.

W świetle powyższego wnoszę, jak w petitum.”

fot. profil facebookowy Tomasza Dorosa