czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

Oficjalne rozpoczęcie prac nad SUMP

Prezentujemy komunikat Urzędu Miasta i Gminy Skawina:

„27 stycznia w budynku Dworca Miejska Biblioteka Publiczna, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko oficjalnie ogłosił rozpoczęcie prac nad dokumentem pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Skawina”, który jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju mobilności w naszej Gminie w perspektywie 2030 r., z uwzględnieniem szerokiego procesu partycypacji społecznej.

Gmina Skawina będzie współtworzyć to opracowanie z firmą VIA VISTULA Spółka z o.o. z Krakowa, która jest znana w środowisku branżowym. Wykonuje badania transportowe, odwzorowujące rzeczywiste kierunki rozwoju w skali różnych jednostek administracyjnych, a także uwzględnia potrzeby mieszkańców w zakresie szeroko rozumianego transportu.

Bardzo ważnym aspektem całego procesu jest fakt, iż dokument ten pozwoli sięgnąć po środki zewnętrzne z funduszy europejskich na realizację przedsięwzięć z zakresu transportu w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Komisja Europejska podkreśla kluczowe znaczenie wydajnego i inteligentnego transportu dla rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, wzrostu zatrudnienia i dobrobytu mieszkańców. Prace nad „Planem Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Skawina” (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan), to złożony proces, bo plan ten  jest opracowaniem, które nadaje kierunek długookresowej polityce transportowej miasta i gminy. Rzetelne przygotowanie tego rodzaju dokumentu to wiele godzin analiz aktualnych rozwiązań transportowych, a przede wszystkim rozpoznanie potrzeb mieszkańców, które będzie możliwe  w trakcie wielu planowanych spotkań i konsultacji, dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa transportu, jego wydajności i efektywności. To wiele miesięcy przygotowań, konsultacji, analiz aby jak najlepiej zrozumieć, jak mieszkańcy korzystają z dostępnych środków transportu, jak przemieszczają się i co wpływa na ich wybory.

Przed nami praca, która dla każdego z mieszkańców Gminy Skawina oznacza długoterminową perspektywę rozwoju miasta i regionu w sposób bardziej przyjazny, atrakcyjny, bezpieczny i z mniejszą ilością zanieczyszczeń komunikacyjnych. Życzę Państwu powodzenia w prowadzeniu całego procesu i czekam na końcowy efekt prac – powiedział Burmistrz Norbert Rzepisko

Plan to nowe rekomendacje rozwiązań transportowych dla Gminy, z ujęciem relacji z sąsiednimi gminami, które będą lepiej odpowiadać potrzebom mieszkańców i zwiększać dostępność przestrzeni publicznych. To również wzmocnienie komunikacji zbiorowej i mikromobilności, redukcja zatorów samochodowych, zanieczyszczenia powietrza i natężenia hałasu, a także perspektywa wskazania rozwiązań w obszarze problemów parkingowych.

W trakcie spotkania Wykonawca przedstawił założenia i plan działań na najbliższe miesiące, które zostały zaplanowane w ramach tworzenia dokumentu oraz metody pracy jakie zostaną zastosowane. Zaprezentował istotne obszary, które będą rozwijane w tym m.in. publiczny transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy, inwestycje w transport, projektowanie mobilności w perspektywie horyzontalnej. Wskazał także konieczność uwzględnienia uwarunkowań strategicznych i poruszenia problematyki przestrzeni miejskiej.

Z-ca Burmistrza Tomasz Ożóg omówił krótko rezultat dotychczasowych działań mobilnościowych i podkreślił jak wiele udało się zrobić w ciągu ostatnich lat zgodnie  z założeniami dotychczasowego Planu Mobilności, który został przyjęty w 2016 r. Podziękował równocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do tak znaczącego rozwoju zrównoważonej mobilności na terenie naszej Gminy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kluczowych instytucji kształtujących system transportowy na obszarze Gminy Skawina oraz gmin sąsiednich, którzy zadeklarowali swój udział w pracach nad Planem Zrównoważonej Mobilności. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w spotkaniu – Przedstawicielom Departamentu Infrastruktury Drogowej i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, oraz Radnym Rady Miejskiej w Skawinie, Reprezentantom gminnych jednostek pomocniczych i spółek gminnych, Włodarzom i Przedstawicielom Gmin sąsiednich, Przedstawicielom służb mundurowych Policji i Straży Miejskiej oraz szerokiemu gronu mieszkańców.”