czwartek, 30 listopada 2023 Imieniny: Maura, Andrzej

SAS apeluje o kontrolę stref

Skawiński Alarm Smogowy napisał dwa wnioski, których realizacja mogłaby w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w regionie. 

 

Skawina, dn. 8 lipca 2017 r.

Do:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Gminie Skawina

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Starosta Krakowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie

Od:

Skawiński Alarm Smogowy

Szanowni Państwo.

Zwracamy się z prośbą o podjęcie interwencji i przeprowadzenie długoterminowych kontroli następujących zakładów w strefach przemysłowych w Skawinie, które podczas prowadzonej przez nas społecznej akcji monitoringu stref przemysłowych zostały wskazane przez mieszkańców jako źródła niepokojącego smrodu, które w naszej ocenie może wiązać się z silnym zanieczyszczeniem powietrza.

Prosimy o wprowadzenie dodatkowych niezapowiedzianych kontroli, również w weekendy, kiedy epizody smrodu odnotowywane są szczególnie często.

NICROMET! Działająca na terenie byłej Huty Aluminium firma wielokrotnie była wskazywana jako źródło smrodu i zadymienia przyległych rejonów. Obserwowana często przez mieszkańców wysoka emisja kłębiącego dymu zostaje odnotowana nawet na stacji pomiarowej WIOŚ w centrum miasta. Ponieważ firma wykorzystuje byłe kominy Huty Aluminium, dyspersja zanieczyszczeń dociera z pewnością również w rejon Krakowa i okolic. Z naszych obserwacji wynika, że stacja pomiarowa WIOŚ w Skawinie notowała niejednokrotnie wysokie wskazania pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenków azotu w maju i czerwcu (po zakończeniu sezonu grzewczego!), właśnie wówczas, kiedy smród spalonej gumy był szczególnie intensywny. Było to poprzedzone emisją gęstego dymu z kominów zakładu. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że emisja zanieczyszczeń emitowana jest również z poziomu hali zakładu (na co szczególnie narzekają mieszkańcy przyległych osiedli).

Mieszkańcy skarżą się również na inne zakłady, w tym na firmę Vesuvius, produkującą materiały ogniotrwałe.  Smród „spalonej gumy”, odczuwalny często w całym mieście, został zgłoszony przez mieszkańców okalających zakład osiedli na ostatnim spotkaniu rady osiedla, w którym uczestniczył również z-ca Burmistrza MiG Skawina p. Norbert Rzepisko. W załączeniu przesyłamy zdjęcia z okolic zakładu nadesłane przez mieszkańców, które pokazują czarny osad (jakby sadza), który prawdopodobnie emitowany jest z wydziału nawęglania firmy Vesuvius przy ulicy Tynieckiej w Skawinie.

VALEO Autosystemy, ul. Przemysłowa 3

Ten zakład stał się zmorą mieszkańców Skawiny. Od dłuższego czasu emituje duszący smród topionego plastiku. W zakończonym właśnie 3-tygodniowym monitoringu mieszkańcy sąsiednich osiedli potwierdzili, że to właśnie Valeo jest źródłem notorycznego smrodu, który „dusi” północną część miasta.

W naszym zgłoszeniu do Państwa z 3 lipca, widać bardzo niepokojącą emisję z zakładu (intensywność smrodu była wtedy bardzo wysoka).

https://www.youtube.com/watch?v=pdquBLeVSUs

Niestety niepokojący smród i emisja gazowa nadal mają miejsce i nasilają się co 1 -2 dni.

Mieszkańcy obawiają się najgorszego, że intensywny smród stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia, dlatego prosimy o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do rozpoznania i eliminacji problemu. Sprawa jest bardzo poważna.

Prosimy również o informację zwrotną odnośnie wyników kontroli zakładów i podjęcia przez nie działań naprawczych.

Z poważaniem:

Skawiński Alarm Smogowy

Ruch Społeczny Mieszkańców MiG Skawina

***

SAS wystąpił także do burmistrza z wnioskiem o stały monitoring stref przemysłowych. We wniosku zawarto m.in. punkty, które zapewniły efektywną kontrolę:

  1. Powołać zespół w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina monitorujący emisję zanieczyszczeń w strefach przemysłowych, do którego zadań należeć będzie;

– stałe wnoszenie o kontrolę emisji zanieczyszczeń w przedsiębiorstwach znajdujących się w strefie przemysłowej przez WIOŚ, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz inne organy kontrolujące (nie tylko na wniosek mieszkańców ale także „z urzędu”).

– analiza monitoringu wizualnego oraz monitoringu zanieczyszczeń w strefach przemysłowych (wg założeń z punktu 2 poniżej) i wnioskowanie o działania kontrolne i prewencyjne do właściwych organów.

– monitoring działań instytucji kontrolnych oraz zbieranie informacji o; przeprowadzonych kontrolach, ujawnionych nadużyciach, nałożonych karach oraz decyzjach o wydaniu zakazu prowadzenia działalności, celem egzekwowania tych decyzji i wnioskowania o ich podtrzymanie

– dokumentowanie nadużyć ze strony przedsiębiorstw w strefie przemysłowej oraz dążenie do wprowadzenia zakazu działalności dla tych, które działają w stanie permanentnej awarii lub w jakikolwiek inny sposób trwale zatruwają powietrze w gminie Skawina

określenie stopnia obciążenia przemysłowego Gminy, tj.  ujęcie emisji zanieczyszczeń z przemysłu w sposób ilościowy

– zbadanie składu chemicznego emitowanych zanieczyszczeń przez „najbardziej uciążliwe przedsiębiorstwa” oraz jego cykliczne, jak również niezapowiedziane kontrole (interwencje WIOŚ, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych instytucji kontrolnych, własne pomiary , np. wypożyczonym lub zakupionym dronem z instalacją pomiarowa, stacjami mobilnymi).

– wnioskowanie i wywieranie presji (z udziałem gminnych, regionalnych i krajowych instytucji i organizacji) na te przedsiębiorstwa, które uchylają się od modernizacji i ograniczenia wysokiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

  1. Uruchomić stały monitoring wizyjny oraz monitoring jakości powietrza w strefach przemysłowych, rejestrujący podejrzane emisje gazowe, możliwe do rejestracji wizualnej (notowane szczególnie w porach nocnych) oraz prowadzący stałą kontrolę substancji niebezpiecznych w okolicy zakładów;

pyłu zawieszonego PM2.5 oraz PM10, benzo(alfa)pirenu (B(a)p), ozonu (O3), tlenków, tlenku i dwutlenku azotu, dwutlenku siarki.

Źródło: SAS