niedziela, 28 listopada 2021 Imieniny: Lesław, Zdzisław

Seniorzy znajdą wsparcie

Gmina Skawina w partnerstwie z Gminą Mogilany otrzymają dofinansowanie do projektu pn. „Utworzenie placówek wsparcia dla seniorów, osób zależnych oraz ich opiekunów na terenie Gminy Skawina i Gminy Mogilany”.

W ramach projektu w 2018 r. zostaną uruchomione na terenie gminy Skawina oraz Mogilany placówki, w których zostanie zapewniona kompleksowa opieka i wsparcie osób niesamodzielnych poprzez udostępnienie usług realizowanych w Klubie Samopomocowym oraz Centrum Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Projekt adresowany jest do osób po 60. roku życia, niesamodzielnych, z niepełnosprawnych a także opiekunów (nieformalnych, faktycznych) i rodzin w których funkcjonują os. niesamodzielne zamieszkałe na terenie Gminy Skawina i Mogilany.

Klub Samopomocy składał się będzie z oddziału miejskiego oraz 3 oddziałów wiejskich usytuowanych w dogodnym położeniu komunikacyjnym dla mieszkańców Gminy Skawina i Mogilany. Oddział miejski, przeznaczony dla jednoczesnego pobytu 30 uczestników, znajdować się będzie w centrum Skawiny i jest dedykowany uczestnikom o specjalnych potrzebach (z chorobą Alzheimera, Parkinsona, po przebytych udarach oraz doświadczonych chorobami otępiennymi), wymagającym specjalistycznych oddziaływań m.in. poprzez zapewnienie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych (w tym posiłku i transportu). Uczestnikami Oddziału Miejskiego KS będą mieszkańcy obu Gmin Partnerskich.

W ramach działań polegających na wspieraniu opiekunów osób niesamodzielnych na terenie każdej z gmin uruchomione zostanie Centrum Wspierania Opiekunów Osób Niesamodzielnych (CWO). Zadanie CWO polegać będzie na zapewnieniu wsparcia edukacyjno-doradczego, tworzeniu tematycznych grup wsparcia (np. dla rodziców dzieci niepełnosprawnych czy z różnymi dysfunkcjami) i inspirowaniu tworzenia grup samopomocowych dla opiekunów (zapewnienie miejsc do spotkań, moderowanie grup wsparcia przez specjalistów w różnych dziedzinach pomocy, w tworzeniu grup wirtualnych), poradnictwie, udostępnianiu informacji o systemach wsparcia oraz wypożyczalnia sprzętu. CWO realizowane będą działania informacyjno-doradcze skierowane będą również do przedstawicieli systemów ochrony zdrowia oraz pracowników pomocy społecznej a także spotkania szkoleniowo-informacyjnych dla ww. kadr.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu:

M-GOPS w Skawinie: Joanna Rudek, tel.: 12 276 21 37
UMiG w Skawinie: Grzegorz Horwacik, tel.: 12 277 01 84

Wartość dofinansowania UE i budżetu państwa: 10 420 910,82 zł, co stanowi 92,7% wartości projektu.

Okres realizacji projektu: 2018-2021.

Źródło: UMiG