sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Skawina na 12. miejscu w Małopolsce

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ogłosiła po raz siódmy wyniki „Rankingu Gmin Małopolski”. Wśród 20 najlepszych gmin w całym województwie gmina Skawina uplasowała się na 12 miejscu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!

Poziom rozwoju gmin oceniany jest na podstawie 12 kryteriów, a celem rankingu jest przede wszystkim prezentacja jakości życia Małopolan, a tym samym ocena skuteczności działania władz lokalnych. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2013 r.)
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2013 r.)
 • Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności
 • Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych
 • Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych
 • Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat
 • Saldo migracji na 1000 ludności
 • Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

Przy tworzeniu rankingu FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego ściśle współpracuje z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. W tegorocznej edycji pojawiły się nowe wskaźniki; dotyczące zadłużenia gmin oraz opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, a niektóre wskaźniki rozliczane są średniorocznie od 2013 do 2015 r.

Źródło: FRDL MISTiA/UMiG