sobota, 15 czerwca 2024 Imieniny: Wit, Jolanta

Skawina w I Krajowym Forum Miejskim

1 kwietnia br. wiceburmistrz Tomasz Ożóg wziął udział w Krajowym Forum Miejskim dotyczącym zintegrowanej polityki miejskiej na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Jednym z najważniejszych punktów Forum było podpisanie Deklaracji na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej i Nowej Agendy Miejskiej.

Debata była punktem wyjścia do dalszego rozwoju polityki miejskiej w Polsce, w celu lepszego odzwierciedlenia zmieniających się warunków i trendów rozwoju miast zarówno na poziomie krajowym, europejskim jak i globalnym. Dotyczyła lepszego powiązania krajowej polityki miejskiej z politykami sektorowymi, polityką spójności UE po 2020 r., Agendą Miejską dla Unii Europejskiej, ale także Nową Agendą Miejską ONZ i Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Jednym z najważniejszych punktów Forum było podpisanie Deklaracji na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej. Celem podpisania deklaracji jest podjęcie działań na rzecz współpracy przy realizacji krajowej polityki miejskiej i działań z zakresu zrównoważonego rozwoju miast na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celu 11: Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu, jak również Nowej Agendy Miejskiej ONZ i Agendy Miejskiej Unii Europejskiej.

Wiceburmistrz Tomasz Ożóg jako prelegent podczas sesji ?Wymiar miejski polityki rozwoju, działania wspierające rozwój miast w kontekście realizacji New Urban Agenda i SDG 11 – perspektywa rządowa i samorządowa”, odniósł się do definicji celu 11 Nowej Agendy Miejskiej i szczególnie podkreślił, że realizując działania należy pamiętać o skali człowieka/mieszkańca/obywatela. Mieszkaniec oczekuje dostępu do odpowiednich, bezpiecznych i przystępnych cenowo mieszkań, stąd Gmina Skawina przystąpiła do Programu Mieszkanie +. Zaznaczył, że mieszkaniec potrzebuje się szybko i komfortowo przemieszczać z domu do pracy, szkoły, na uczelnię, dlatego też Gmina Skawina realizuje szereg projektów zmierzających do rozwoju zrównoważonego systemu transportowego, taki jak:

– Budowa Skawińskiego Centrum Komunikacji
– Wdrożenie strefy płatnego parkowania
– Zwiększanie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów przez budowę infrastruktury pieszo-rowerowej w ramach projektu – Mobilna Skawina
– Szybka Kolej Aglomeracyjna
– Sieć parkingów Park and Ride
– Zmiana systemu komunikacji autobusowej – optymalizacja siatki połączeń i wprowadzenie systemu autobusów wewnątrzgminnych działających jako „feedery” SCK i innych węzłowych przystanków kolejowych
– System gminnej wypożyczalni rowerów

Następnie, wiceburmistrz Tomasz Ożóg podkreślił, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na to jak będzie kształtowana ich najbliższa okolica, stąd tak ważna jest partycypacja i współudział mieszkańców przy tworzeniu planu przestrzennego. Poinformował zebranych o tym, że Gmina Skawina realizuje projekty przy współudziale społeczności lokalnej (np. Plany odnowy miejscowości, GPR czy Plan Mobilności). Zebrani dowiedzieli się również o tym, że mieszkańcy pragną żyć i oddychać czystym powietrzem, dlatego też gmina Skawina realizuje projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz podejmuje liczne działania zmierzające do obniżenia niekorzystnego wskaźnika negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Wiceburmistrz Tomasz Ożóg dodał, że działania by zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych i inkluzywnych terenów zielonych i przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością, gmina Skawina realizuje poprzez szeroki i kompleksowy program rewitalizacji obszarów wiejskich i miasta, zakładający właśnie dostępność do terenów zielonych, rekreacyjnych i innych przestrzeni publicznych. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o horyzontalne zasady zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, jak również zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Warto zaznaczyć, że udział Wiceburmistrza Miasta i Gminy Skawina w Krajowym Forum Miejskim jest dużym wyróżnieniem naszej gminy, która to została wybrana do przedstawienia swoich realizacji i osiągnięć jako jedna spośród 2477 gmin w Polsce.

Źródło: UMiG