niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Skawinka – klub niezwykły

Działalność Klubu rozpoczęła się w 1919 roku. Był to rok początków piłkarstwa w naszym miastecz­ku. Stu­denci, którzy dojeżdżali do szkół w Krakowie, obserwując zawody piłkarskie na terenie Krakowa, po­stanowili stwo­rzyć drużynę piłki nożnej w swym ro­dzinnym mieście. Pierwszymi organizatorami drużyny byli: Franciszek Li­sowski, Stanisław Madej i Stanisław Krzyszkowski.

Stu­denci uzbierali wśród młodzieży Skawiny pewną kwotę na zakup sprzętu piłkarskiego. Pierwszą piłkę nożną za­kupił w Krakowie z uzbiera­nych składek za kwotę 20 ko­ron Franciszek Lisowski. W początkowym okresie druży­na nie była zarejestro­wana i z tego powodu rozgrywano jedynie zawody to­warzyskie. Dopiero w roku 1922 – data ta jest związa­na z rejestracją klubu – TKS „Ska­winka” rozpoczyna formalną działalność sportową na terenie Skawiny. Anatol Krakowiecki w 1922 roku zgłosił druży­nę piłki nożnej do Krakowskiego Okrę­gowego Klubu Piłki Nożnej i od tego czasu klub rozpo­czyna działalność jako stowarzyszenie sportowe – klub „Skawinka”.

Pierwsze zebranie organizacyjne stowarzyszenia sportowego odbyło się z początkiem 1922 r. w sklepie korzennym Stanisława Gawle w Rynku. Na zebra­niu tym wyłoniono pierwszy zarząd klubu w składzie: prezes – Stanisław Gawle, wiceprezes – Józef Różyc­ki, sekretarz – Anatol Krakowiecki, skarbnik – Włady­sław Nazim, kapi­tan drużyny piłki nożnej – Franciszek Lisowski. Pierwsze koszulki klubowe w kolorze czar­nym, a spodenki w biało czerwone paski szyła dla klu­bu Helena Palichleb, buty piłkarskie zaś robił Włady­sław Jałocha.

W roku 1930/31 drużyna awansowała do klasy „B”. W tym okresie wybudowano nowe boisko. W 1935 r. po­wstały sekcje tenisa stołowego oraz sza­chowa.

Po zakończeniu okupacji w 1945 roku przystąpio­no do odbudowy życia sportowego. Fundusze złożone przez społeczeństwo Skawiny umożliwiły wybudowa­nie na sta­dionie trybuny. Projek­tantem jej był inż. Marian Rospond. Bu­dowa trwała tylko jeden rok i oddano ją w maju 1948 r. W 1950 r. za ka­dencji Antoniego Fołty „Skawinka” wcho­dzi do klasy „A”. W 1952 r. powstała sekcja sza­chowa, której kierowni­kiem został Julian Słonczak, który dopro­wadza do szyb­kiego awansu skawińskich szachistów do klasy „A”. Wte­dy to również sekcja teni­sa stołowego do­stała się do kla­sy „A”.

Po powstaniu Huty Aluminium w 1954 r. zawiązała się  sekcja motocyklowa, która otrzymała dwa motocykle za­kupione z funduszów zakładowych huty. Na terenie Ska­winy odbywały się wtedy zawody motocyklowe z udzia­łem za­wodników spoza Skawiny. Ponad to powstała jeszcze sekcja bokserska. W 1955 r. rozpoczyna działalność ko­lejna sekcja, gimnastyczna. W 1958 r. zagospodarowa­no stadion, in­stalując na nim zegar oraz doprowadzające ciepłą wodę do szatni, do świetlicy zakupiono tele­wizor, odmalowano pomieszczenia szatni, wykonano na sta­dionie skocznię w dal i wzwyż. Wyremontowa­no płytę boiska, założono siatkę i wybudowano kort tenisowy. Po­wołano do życia dwie nowe sekcje: ko­szykówki i siatków­ki.

W 1957 roku odbyły się uroczystości jubileuszu XXXV – lecia istnienia klubu. W czasie uroczystości Franciszek Lisowski wręczył klubowi nowo zakupiony przez zarząd sztandar klubowy. Harmonijna współpraca zawodników, trenerów i działaczy doprowadziła klub do osiągnięcia dobrych wyników w pracy organizacyjnej, w podniesieniu na wyższy poziom gospodarki finansowej, a przede wszystkim w obszarzena odcinku rozwoju sportu. Awans do wyższych klas rozgrywkowych uzyskały wszystkie drużyny sekcji wyczynowych.  

W latach 1964/65 funkcję prezesa sprawowałprezesem został Jan Krokosz. Wybór nowego zarządu zbiegł się w czasie z odkładanymi przez kilka ostatnich lat pracami renowacyjnymi na terenach należących do Skawinki. Za kwotę prawie miliona złotych wykonano remont kapitalny płyty boiska, a także trybuny krytej i szatni. Powstało drugie boisko oraz boisko do siatkówki. Ponadto rozpoczęto rozmowy dotyczącena temat budowy hali sportowej w Skawinie. 

Aktywność na polu organizacyjnym nie przyćmiła sukcesów sportowych – najgłośniej było słychać o lekkoatletach, którzy zajmowali coraz lepsze lokaty w zawodach wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Największym osiągnięciem było zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski juniorów w trójskoku przez Włodzimierza Heine. 

Rok 1971 to kolejne inwestycje – przeprowadzenie remontu stadionu, położenie asfaltu  przy wejściu na stadion, oraz przeprowadzenie budynku stanowiącego szatnie dla drużyn przyjezdnych. 

W 1972 roku klub świętował jubileusz 50-lecia działalności. Od tego momentu aż do 1989 r.oku największe sukcesy odnosiła sekcja piłkarska. Największym sukcesem był awans piłkarzy Skawinki do trzeciej ligi w 1976 r.oku. Skawinka toczyła niezapomniane boje z rezerwą Wisły oraz drugą drużyną Hutnika. Przygoda Skawinki w trzeciej lidze trwała tylko sezon, ale na wiele lat pozostały wspomnienia o świetnej drużynie opartej na graczach ze Skawiny i najbliższych okolic pozostały w pamięci przez wiele lat. Na meczach pojawiało się regularnie ponad tysiąc osób.  W późniejszych latach Skawinka grała w niższych ligach, a klub poważnie odczuł skutki politycznych przemian po 1989 roku. 

W 2001 r.oku prezesem zostałje Ireneusz Kostrz, który z pomocą Czesława Sagana przeprowadził drużzynę przez IV ligę. W pierwszym meczu rundy wiosennej Skawinka odnotowała jedyną porażkę z Clepardią, ale później nie przegrałaywa ani jednego meczu do końca sezonu. Po emocjonujących  meczach barażowych Skawinka ponownie, po 25 latach, zameldowałamelduje się w trzeciej lidze. W ostatnich latach klub parokrotnie wywalczył awans do IV poziomu rozgrywkowego.

Jednym z najbardziej imponujących faktów jest lista wychowanków, którzy z powodzeniem reprezentowali inne renomowane kluby, takie jak Garbarnia Kraków, Wisła Kraków czy Cracovia Kraków. To świadczy o wysokiej jakości szkolenia oferowanego przez klub.

W 2016 r.oku TKS Skawinka osiągnął kolejny kamień milowy, zakładając swoją własną Akademię /(Szkółkę). Ten ważny krok umożliwił klubowi jeszcze większy wpływ na rozwój młodych talentów i rozszerzenie swojej działalności.

W 2022 r.oku Akademia Piłkarska TKS Skawinka Skawina otrzymała Zielony Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. To ważne wyróżnienie stanowi dowód na to, że klub konsekwentnie realizuje wysokie standardy szkolenia młodzieży. Jednocześnie klub nie spoczywa na laurach i dąży do zdobycia jeszcze wyższych certyfikacji, które potwierdzą jakość wprowadzonego programu szkoleniowego.

TKS Skawinka Skawina nie jest zwykłym klubem piłkarskim. Jego misją jest przyczynianie się do rozwoju sportowego i społecznego nie tylko w Gminie Skawina, ale również w okolicy. Klub pragnie być postrzegany jako innowacyjna, kreatywna i jednocześnie tradycyjna organizacja sportowa, która wykracza poza granice boiska i angażuje społeczność lokalną. Poprzez swoją działalność, TKS Skawinka dąży do wywierania tworzenia pozytywnego wpływu na otaczającą go społeczność i rozwijania pasji do piłki nożnej wśród młodych zawodników.

Wiele Naszych działań jest możliwych, ponieważ #wspieranasGminaSkawina.

Dziękujemy Gminie Skawina za 100 letnie wsparcie naszych działań. Razem możemy wiele, bo #RazemTworzymyKlub.

inf. prasowa