poniedziałek, 25 października 2021 Imieniny: Daria, Wilhelmina

UMiG informuje o zmianach

Trwa reorganizacja struktur UMiG w Skawinie. 7 września, Zarządzeniem nr 175.2016 został wprowadzony nowy Regulamin Organizacyjny, na podstawie którego szereg komórek zmienił zakres kompetencji i siedzibę. Jeśli w najbliższych dniach planujesz wizytę w UMiG – sprawdź, gdzie aktualnie znajduje się dany wydział.

Niektóre wydziały zmieniły nie tylko swoją lokalizację, ale też zakres kompetencji. Jednym z przykładów jest nowo powstały Wydział Gospodarki Komunalnej, który został wydzielony z funkcjonujących dotychczas dwóch wydziałów: Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Porządek w zakresie planowanych i prowadzonych inwestycji, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja inwestycji to podstawowe kompetencje Wydziału Inwestycji. Z kolei bieżące utrzymanie gminnych dróg, chodników oraz nieruchomości, konserwacja obiektów mostowych, zagospodarowanie zieleni miejskiej to między innymi kompetencje nowo powstałego Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Kolejna zmiana dotyczy dotychczas funkcjonującego Zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Dziś już nie tylko pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale i harmonijny rozwój – w zgodzie z zapisami przyjętej w 2015 r. „Strategii rozwoju Gminy Skawina” – jest dla nas priorytetem, dlatego też w nowej strukturze Urzędu utworzony został Wydział Rozwoju i Strategii, którego zakres kompetencji obejmuje między innymi: kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii i przeciwdziałaniem niskiej emisji, monitorowanie jakości usług publicznych, przygotowywanie koncepcji planowanych zadań inwestycyjnych oraz zarządzanie mobilnością.

Po przeanalizowaniu dotychczasowych kompetencji Wydziału Rachunkowości, Wydziału Podatków i Opłat oraz Zespołu ds. Finansów i Budżetu podjęta została decyzja o scaleniu tych struktur w Wydział Finansowy z dodatkowym podziałem na dwa referaty: Referat Podatków i Opłat (w tym m.in. opłaty za wywóz odpadów) oraz Referat Budżetu.

Założenia przyjęte w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022” – w tym przede wszystkim cel strategiczny pn.: skuteczna polityka prorodzinna – podyktowały konieczność utworzenia Biura ds. Rodziny, mającego głównie za zadanie koordynowanie wszystkich działań podejmowanych na rzecz rodziny w Gminie Skawina (w jego skład wchodzi Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie).

Wszystkie zmiany, w tym między innymi opisane powyżej – pozwolą na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni dostępnej w obecnej siedzibie Urzędu, a przede wszystkim dostosują świadczone na rzecz mieszkańców usługi do jak najlepszych standardów i kierunków rozwoju Gminy Skawina.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Regulaminem Organizacyjnym, a w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do bezpośredniego kontaktu.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: UMiG