wtorek, 09 sierpnia 2022 Imieniny: Roman, Ryszard

UMiG podsumowało spotkanie ws. zanieczyszczeń

7 czerwca, w sali obrad skawińskiego ratusza, Tomasz Ożóg – Drugi Zastępca Burmistrza, Ewa Lutomska z ramienia Polskiego Alarmu Smogowego oraz Łukasz Kurlit reprezentujący Skawiński Alarm Smogowy, na konferencji prasowej poinformowali opinię publiczną o aktualnej sytuacji i podjętych działaniach zmierzających do rozwiązania problemu emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych.

– Jesteśmy zaniepokojeni wynikami badań przeprowadzonymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Zdajemy sobie sprawę, że badania nie były przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, jak też, że mówią tylko o obecności określonych substancji (np. benzen) w pobranych próbkach, natomiast nie mówią o ich stężeniu, które jest kluczowe dla stwierdzenia czy są one szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi. Niemniej Gmina Skawina, jak i instytucje powołane do dbania o ochronę środowiska (w szczególności WIOŚ, Starostwo Powiatowe) są zdecydowane podjąć działania zmierzające do ustalenia czy związki chemiczne i ich stężenia wpływają negatywnie na zdrowie mieszkańców i pracowników firm oraz wdrożyć skuteczne działania, które znacząco ograniczą emisję niebezpiecznych związków do powietrza i pozwolą na hermetyzację procesów produkcji w zakładach – mówił Tomasz Ożóg.

Należy podkreślić, że pierwsze przedsiębiorstwa, z którymi podjęto rozmowy w zakresie ograniczenia i eliminacji wpływu działalności na otoczenie tj. Vesuvius jak i Valeo, czują się współodpowiedzialne za stan powietrza w Skawinie i są gotowe podjąć określone działania w celu ograniczenia emisji oraz hermetyzacji procesów. Obydwa zakłady zamierzają w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady finansowe na uszczelnienie procesów technologicznych. Rozmowy z kolejnymi zakładami będą podejmowane w najbliższych miesiącach.

Jednocześnie Gmina Skawina podjęła kroki zmierzające do:

– opracowania i uruchomienia we współpracy z jednostkami naukowymi stacji monitoringowych mierzących stężenie niebezpiecznych substancji chemicznych w trybie ciągłym na terenie stref przemysłowych. Obecnie w Polsce nie funkcjonują tego typu stacje monitoringowe;
– skoordynowania działań poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za jakość powietrza w otoczeniu zakładów przemysłowych, tak by doprowadzić do szybkiej hermetyzacji procesów technologicznych i skutecznego monitoringu przestrzegania wydanych decyzji dot. emisji;
współpracy z zakładami, by jak najszybciej dokonały niezbędnych inwestycji, które wpłyną na znaczne zmniejszenie emisji (hermetyzacja procesów);
– wypracowania rekomendacji do zmian w prawie, tak by zapewnić mieszkańcom skuteczną ochronę przed szkodliwymi substancjami na podstawie obowiązujących regulacji w tym znalezienie „nieszczelności” w systemie kontroli wykorzystywanych przez nierzetelne przedsiębiorstwa;
– realizacji spotkania przedstawicieli WIOŚ w Krakowie, Starostwa Powiatowego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy celem koordynacji działań w zakresie stwierdzanych nieprawidłowości. Grupa pozwoli na sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy urzędami i poprawi funkcjonowanie monitoringu/kontroli przedsiębiorstw w kontekście całego procesu produkcyjnego;
– zebrania danych dotyczących przyczyn śmierci i zachorowalności na terenie gminy i miasta celem zbadania przez jednostki naukowe stopnia oddziaływania zakładów przemysłowych na zdrowie pracowników tych zakładów oraz na mieszkańców. Po ich opracowaniu będziemy świadomi zagrożeń wynikających z lokalizacji zakładów na terenie miasta i gminy.

Dalsze nie wymienione powyżej planowane kroki to:

– wszczęcie procesu aktualizacji Studium Uwarunkowań i MPZP celem ograniczenia kumulacji oddziaływania na otoczenie przez nowe przedsiębiorstwa i nowe linie produkcyjne / technologiczne – Skawina – bezpieczna, czysta, zdrowa.

W razie dodatkowych pytań UMiG zaprasza do kontaktu: KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: UMiG