niedziela, 14 kwietnia 2024 Imieniny: Berenika, Walerian

Powstanie placówka wsparcia dziennego

Gmina Skawina podpisała umowę o dofinansowanie projektu mającego na celu utworzenie w 2018 r. placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Skawinie.Wartość środków pozyskanych na utworzenie placówki to 2 898 856,46 zł co stanowi aż 92,70% wartości projektu. Szczegóły poniżej.

Celem projektu jest objęcie działaniami prewencyjno-profilaktycznymi 145 dzieci i młodzieży oraz osób z ich rodzin poprzez utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina, a następnie finansowanie jego kosztów funkcjonowania do 31.12.2020 r.

Placówka funkcjonować będzie 5 dni w tygodniu (za wyjątkiem Świąt) co najmniej przez 6 godzin dziennie oraz 2 soboty w miesiącu. Zadania placówki polegać będą w szczególności na zapewnieniu dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, wspieracie ich rozwoju, pomocy w wyrównywaniu deficytów szkolnych (pomoc w odrabianiu zadań domowych, w nauce pozwalającej na wyrównanie zaległości w szczególności z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, zajęć kompensacyjnych, reedukacyjnych), prowadzeniu zajęć pozwalających na rozwój zainteresowań (adekwatnie do potrzeb – informatyczne, sportowych, plastycznych, kulinarnych, majsterkowania, teatralnych, turystycznych, ekologicznych, fotograficznych, udział w inicjatywach społecznych), organizacji czasu wolnego (gry zespołowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, udział w lokalnych imprezach, zajęcia sportowo-ruchowe i korekcyjne), budowanie postaw obywatelskich i patriotycznych zachęcanie do podejmowania aktywności społecznych i wolontaryjnych, prowadzenie klubów dyskusyjnych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, podnoszenia kompetencji społecznych pozwalających na podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich, zapobieganiu izolacji społecznej i zawodowej.

Szczegóły TUTAJ.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznej. Wartość środków pozyskanych na utworzenie placówki to 2 898 856,46 zł co stanowi aż 92,70% wartości projektu.

Źródło: UMiG