czwartek, 16 września 2021 Imieniny: Edyta, Kornel

Wyznaczono obszary zapowietrzone

W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej ptasiej grypy w Jurczycach oraz na terenie sąsiedniej Gminy Mogilany (w Libertowie), Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego zostały wyznaczone obszary zapowietrzone – w promieniu 3 km od danego ogniska oraz zagrożone – w promieniu 10 km.

W obszarze zapowietrzonym służby weterynaryjne będą prowadziły perlustrację gospodarstw. Obszar zapowietrzony oraz zagrożony zostanie oznaczony tablicami ostrzegawczymi o odpowiedniej treści, a na granicach tych obszarów będą wyłożone maty nasączone środkami dezynfekującymi.

Perlustracja weterynaryjna polega na:

 • szacowaniu liczby drobiu w gospodarstwach,
 • ocenie sposobu hodowli drobiu,
 • informowaniu o przestrzeganiu zasad bioasekuracji nakazanych w tym kryzysowym okresie.

Następnie na polecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w okręgu zapowietrzonym decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wydawaną dla konkretnego właściciela drobiu zwierzęta zostają zabite poprzez zagazowanie. Istnieje też możliwość zabicia ich i przeznaczenia na cele własne gospodarstwa. Przed zabiciem zwierzęta są wyceniane i przy spełnieniu warunków określonych w pkt: a, b, c, d, e, f wymienionych poniżej, wypłacane będzie właścicielom drobiu odszkodowanie. Niespełnienie wymagań określonych w punktach a-f skutkować może niewypłaceniem odszkodowania za zagazowany drób. Decyzja o zabiciu zwierząt wydawana jest w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się choroby od ogniska i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji można się odwołać.

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie przypomina, że od 28 grudnia 2016 r. na terenie całej Polski obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (KLIKNIJ TUTAJ). Właścicielom drobiu nakazuje się między innymi:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, i utrzymywanie w zamkniętych obiektach budowlanych (możliwe woliery z dachem i ogrodzone do pełnej wysokości siatką),

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, (nie dotyczy ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych),

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami (pod dachem),

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami (pod dachem),

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, nawilżane środkiem dezynfekcyjnym.

Nieprzestrzeganie wymagań określonych w punktach a-f skutkować może nałożeniem przez Powiatowego Lekarza Weterynarii kary administracyjnej w wysokości ok. 800 zł i wyższej. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązuje nadal – nakazy wymienione w pkt a-f nie przestają obowiązywać nawet w sytuacji odwołania Rozporządzenia Wojewody.

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego i wielickiego (KLIKNIJ TUTAJ) oraz Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: krakowskiego grodzkiego i ziemskiego, myślenickiego i wielickiego (KLIKNIJ TUTAJ) w obszarze zapowietrzonym:

 1. nakazuje się:
  1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
  2) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
 2. zakazuje się:
  1) przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  2) wywożenia lub rozrzucania ściółki, pomiotu, obornika lub innych nawozów naturalnych;
  3) organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;
  4) organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego;
  5) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  6) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  7) targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
  8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Obszar zapowietrzony dla ognisk w Jurczycach i Libertowie: KLIKNIJ TUTAJ.

Źródło: UMiG